Tua Vít Đầu Nhọn Làm Sạch Đường Ron Gạch

Là sản phẩm chuyên dụng để cạo và loại bỏ ron gạch cũ hoặc cặn bẩn trong ron gạch trước khi thi công keo chít mạch 1 thành phần.